Je vaše dieťa tupozraké???

dietaLeto je ideálny čas absolvovať s vašim potomkom preventívnu prehliadku u oftalmológa.

Amblyopia alebo tupozrakosť (z gréckeho "amblys" = tupý "ops" = OKO) je klinicky definovaná ako zníženie zrakovej ostrosti bez prítomnosti nekorigovanej refrakčnej chyby. Zväčša táto najčastejšie jednostranná zraková vada je tiež charakteristická zhoršenými binokulárnymi funkciami a v úplnej väčšine absenciou stereopse, čiže priestorového videnia.


Tupozrakosť nielenže obmedzuje človeka pri výbere povolania,ale zvyšuje riziko vážnych zdravotne-sociálnych následkov pri strate vedúceho, t.j. vidiaceho oka.
Jej prevalencia v populácii sa odhaduje približne na 3%.
Tupozrakosť (amblyopia) nepatrí medzi poruchy dioptrické alebo refrakčné ale funkčné. Môžeme ju definovať ako zníženie zrakovej ostrosti spôsobenej útlmom z nečinnosti oka. Mozgové zrakové centrum dostatočne alebo vôbec nespracováva informácie prichádzajúce z postihnutého oka ale prijíma zrakové vnemy len z druhého oka.


Vzniká predovšetkým v detstve, kedy sa vyvíja miesto najostrejšieho videnia - makula. Často sa vyskytuje v spojení so škúlením a inými dioptrickými poruchami, ale môže byť prítomná aj bez nich. Vznik tupozrakosti môže spôsobiť aj dlhodobý obväz jedného oka.
"Rodina, okolie ale ani samotné dieťa nemusia problém dlho spozorovať pokým nedôjde k náhodnému zakrytiu lepšieho oka. Zlé videnie sa väčšinou zistí až pri odbornom vyšetrení, ktoré je preto dobré absolvovať pravidelne. Ideálne je, keď je tupozrakosť zachytená do tretieho roka života dieťaťa. Žiaľ, niekedy sa podceňujú a presúvajú až do doby pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a to je žiaľ často neskoro.", konštatuje MUDr. Kvapilová


Hlavným príznakom škúlenia je vychýlenie oka určitým smerom, zatiaľ čo druhé pozerá priamo. Ďalším príznakom môže byť privieranie jedného oka a otáčanie hlavy do boka s cieľom zaostriť na pozorovaný predmet. Toto postihnutie býva často dedičné. Strabizmus u detí sa vyskytuje rovnako u chlapcov ako u dievčat. Častejšie sa prejavuje u detí s mozgovou obrnou, hydrocefalom, pri nádoroch na mozgu alebo Downovom syndróme. U veľkého percenta detí sa ale nepodarí nájsť žiadnu pridruženú chorobu, ktorá by mohla so vznikom škúlenia súvisieť. Neliečený strabizmus v detstve často zapríčiňuje tupozrakosť jedného oka.

 

Príčiny amblyopie


Príčiny môžeme rozdeliť robiť troch základných skupín:


  1. PODĽA väčšiny štúdií je najrozšírenejšou formou tupozrakosti amblyopia strabizmická. Je podmienená škúlením.
  2. Druhým najrozšírenejším typom je tupozrakosť anizometropická, ktorá vzniká na základe výrazne odlišnej refrakcie na oboch očiach. V oboch týchto prípadoch dostáva zrakový kortex v mozgu z každého oka kvalitatívne odlišné podnety, ktoré nedokáže fúziou spojiť v jeden zrakový vnem. Potlačenie obrazu z odchýleného oka je v podstate obrana zrakového kortexu pred nevyhnutným dvojitým videním .
  3. Treťou formou tupozrakosti je amblyopia pochádzajúca z nedostatočnej stimulácie zrakovej kôry v pripade vrodeného poklesu viečka či šedého zákalu (tzv. deprivačná amblyopia). Samozrejme ešte poznáme amblyopiu zmiešanú, u kt. možno identifikovať viac ako jeden faktor.

 

Spôsoby terapie amblyopie
V súčasnosti JE najrozšírenejšou terapiou penalizácia vedúceho oka, kt. núti zrakovú kôru spracovávať vnem prichádzajúci z amblyopického oka. Najväčším nedostatkom oklúznej liečby je však fakt, že nie je účinná po tzv. kritických periódach (prvých 9-12 rokov života). Dôvodom je znížená schopnosť dospelého mozgu prispôsobiť sa vonkajším podnetom. Nedostatok však neznamená neprítomnosť, o tom svedčí napríklad štúdia z roku 1994 o amblyopickom pacientovi, ktorý si vážne poranil vedúce oko. Počas prvých šiestich týždňov po úrazov jeho ošetrujúci oftalmológ zaznamenal zvýšenie zrakovej ostrosti amblyopického oka zatiaľ čo vízus poraneného oka sa zhoršil na svetlocit.

Po enukleácii poraneného oka, ktorá bola vykonaná približne rok po zranení, sa videnie tupozrakého oka zlepšilo.
Ďalšie výsledky potvrdzujúce možnosť zlepšenie videnie tupozrakého oka u dospelých boli predstavené nedávno tímom vedeným profesorom Hessom,
jeho tím aplikoval na dospelých amblyopoch tzv. antisupresívnu terapiu. Ide o intenzívne binokulárne percepčné cvičenie s použitím okuliarov na virtuálnu realitu. Skutočne u nich dosiahol výrazné zlepšenie zrakovej ostrosti amblyopického oka. V niekoľkých prípadoch sa dokonca objavila predtým neexistujúca stereopsia.